Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Detské oddelenie

Na detskom oddelení sa poskytuje liečebno-preventívna nemocničná starostlivosť pre deti a dorast do skončenia osemnásteho roku veku, hlavne pri akútnych, ale aj chronických ochoreniach, ktorých stav si vyžaduje nemocničnú starostlivosť.

Na oddelení sa prevádza diagnostika a liečba ochorení dýchacích orgánov, tráviaceho traktu, močového systému, ale aj ochoreniami kože a niektorých infekčných ochorení. Oddelenie pri svojej činnosti úzko spolupracuje spoločných vyšetrovacích zložiek a využíva konzília lekárov iných oddelení nemocnice.

Detské oddelenie je rozdelené na dojčeneckú časť a časť pre staršie detí a dorast. Izby pacientov sú vybavené televízorom. Deti sú hospitalizované spolu  so sprevádzajúcou osobou. Organizačne k detskému oddeleniu patrí všeobecná ambulancia pre detí a dorast, lekárska služba prvej pomoci pre detí a dorast, nefrologická ambulancia pre deti a dorast,  imuno-alergologická  ambulancia a neonatologická ambulancia.

Liečebné možnosti/Výkony

Na oddelení sa realizuje diagnostika a liečba ochorení dýchacích orgánov, tráviaceho traktu, močového systému, ale aj ochorení kože a niektorých infekčných ochorení. Naše oddelenie spolupracuje s oddelením spoločných vyšetrovacích zložiek a využíva aj konzíliá lekárov iných oddelení  a ambulancií  našej nemocnice.

Návštevné hodiny

Pondelok
15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
14:00 – 16:00
Nedeľa
14:00 – 16:00

V čase od 17:00- 20:00 návšteva možná so súhlasom lekára.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Vážení rodičia, vážený sprievodca dieťaťa
Pre Vašu lepšiu informovanosť o  priebehu celého pobytu na Detskom oddelení Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. sme pre Vás pripravili niekoľko všeobecných informácií.

Samotný pobyt v nemocnici niekedy  býva pre dieťa/pacienta, ale aj pre ich príbuzných zaťažkávacou skúškou.  Našim cie­ľom a prianím nie je len včasné uzdravenie Vášho dieťaťa, ale aj pomôcť dieťaťu a aj Vám samotným, aby pobyt v nemocnici nebol traumatizujúcim zážitkom.
Maximum dosiahnutia daného  cieľa je možné za predpokladu, že nielen ošetrujúci personál (lekári, sestričky), ale aj vy vážená mamička, otecko, vážený sprievodca dieťaťa  budete spolupracovať v rámci procesu liečby.

V rámci výchovy je vhodné u dieťaťa postupne pestovať pozitívny vzťah k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Dieťa by už od útleho veku malo vedieť, že lekári a sestričky mu len pomôžu. Čokoľvek je potrebné spraviť (odber krvi, podanie infúzie a pod.) je žiaduce dieťaťu to vopred primerane  jeho veku vysvetliť.

Aby sme Vám, vážení rodičia/vážený sprievodca dieťaťa, uľahčili prípravu na hospitalizáciu, prinášame Vám ďalšie stručné informácie:

 • Príjem dieťaťa
 • Príjem sprievodcu
 • Stravovanie detí
 • Stravovanie sprievodcu
 • Ukončenie hospitalizácie

Príjem dieťaťa

Prijatie dieťaťa na hospitalizáciu na detské oddelenie zabezpečuje detská ambulancia, ktorá sa nachádza hneď pri oddelení.

Čo si vziať do nemocnice:

 • preukaz  zdravotného poistenia
 • odporúčanie k hospitalizácii (neplatí v prípade akútnej hospitalizácie)
 • výsledky predošlých vyšetrení ( neplatí v prípade akútnej hospitalizácie)
 • lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva
 • toaletné a osobné potreby pre dieťa: uterák, mydlo, zubnú kefku, pastu, pyžamo / domáce oblečenie, papuče a pod.
 • potreby na voľný čas: 2 - 3 obľúbené hračky, ktoré sú umývateľné a knižku, aby  dieťa stále malo na očiach veci, ktoré mu pripomínajú domov

Čo si nevziať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky
 • plyšové hračky

Príjem sprievodcu

Bez ohľadu na vek dieťaťa máte vy rodičia alebo ktokoľvek z vašich blízkych právo dieťa v nemocnici sprevádzať. Prítomnosť známej osoby má nenahraditeľný vplyv na psychiku dieťaťa a môže pomôcť pri jeho uzdravení.

Žiaľ, kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu.

Dieťa počas hospitalizácie môže sprevádzať iba jeden sprievodca.

O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci/službukonajúci lekár, pričom sa zohľad­ňu­je:

 • vek dieťaťa (prednostne prijímame sprievodné osoby ku dojčatám a malým deťom do  6 rokov)
 • aktuálna kapacitná možnosť/ stav voľných lôžok
 • zdravotný stav dieťaťa/zdravotný stav sprievodcu (sprievodná osoba nesmie trpieť prenosným ochorením/hnačky, rinitída, viróza)

V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu ďalšieho dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný okamžite vyhovieť.

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pobyt sprievodcu v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zá­kla­de verejného poistenia a o úhradách za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je spoplatnený v zmysle platného cenníka, ktorý je k dispozícii na každom lôžkovom pracovisku nemocnice (mimo intenzívnych odborov).

V prípade, že sa rozhodnete využiť spoplatnené služby, personál oddelenia Vám vypíše tlačivo "Poučenie o úhrade za služby“, ktoré slúži ako uznanie záväzku, na základe ktorého ste povinný úhradu realizovať v deň prepustenia.

Od platby za pobyt je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

 • Sprievodca dieťaťa do 3 rokov veku.
 • Dojčiaca matka s dieťaťom do veku 1 roka.
 • Sprievodca osoby do 18 rokov veku prijatej na onkologickú liečbu

Zásady pre sprevádzajúcu osobu dieťaťa

 • Sprievodca má vhodné oblečenie pre denný pobyt na oddelení, vlastné hygienické potreby, prezuvky, pohár.
 • Sprievodca sa zdržiava so svojim dieťaťom na izbe. Zdržiavanie sa na izbách iných pacientov je zakázané.
 • Sprievodca nepodáva dieťaťu žiad­ne lieky bez vedomia službukonajúcej sestry. Počas hospitalizácie dieťaťu podáva lieky výlučne sestra, resp. lekár.
 • Sprievodca pri každej manipulácii s dieťaťom / pred kŕmením, po prebalení dieťaťa si umýva a dezinfikuje ruky.
 • Sprievodca špinavú bielizeň posiela domov. Zákaz prania bielizne na oddelení.
 • Sprievodca sa stravuje v jedálenskej časti oddelenia.
 • Sprievodca je poučený o zákaze fajčenia, požitia alkoholických a iných omamných látok v priestore nemocnice.
 • Sprievodca si je plne vedomý, že pri porušení daných zásad  bude jeho pobyt na oddelení ukončený.

Ak z nejakých dôvodov nemôžete so svojim dieťaťom v nemocnici zostať, snažte sa navštevovať ho čo najčastejšie a tráviť s ním čo najviac času, samozrejme pri zohľadnení procesu diagnostiky a liečby, ktorá prebieha u vášho dieťaťa. O týchto skutočnostiach Vás bude informovať personál oddelenia.

Stravovanie detí

Stravovanie detí je súčasťou liečebného režimu, je preto nevyhnutné dodržiavať ošetrujúcim lekárom ordinovanú stravu.
V prípade, že vaše dieťa je nastavené na špeciálnu dojčeneckú výživu /doplnky stravovania, ktoré personál oddelenia nemá bežne k dispozícii, si túto stravu môžete doniesť so sebou. Je potrebné pri príchode na oddelenie danú stravu ukázať personálu, ktorý skontroluje jej dobu použiteľnosti a informuje ošetrujúceho lekára.

Stravovanie sprievodcu

V prípade, ak máte záujem o poskytnutie stravy počas Vášho pobytu s hospitalizovaným dieťaťom, personál Vám na požiadanie zabezpečí dodávanie stravy.

Strava určená pre sprievodcu sa uhrádza v plnej výške v zmysle platného cenníka, ktorý je k dispozícii na každom lôžkovom pracovisku nemocnice (mimo intenzívnych odborov).

V prípade, že sa rozhodnete využiť spoplatnené služby, personál oddelenia Vám vypíše tlačivo "Poučenie o úhrade za služby“, ktoré slúži ako uznanie záväzku, na základe ktorého ste povinný úhradu realizovať v deň prepustenia.

Ukončenie hospitalizácie

O ukončení hospitalizácie Vášho dieťaťa a zároveň ukončení Vášho pobytu budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením. Poplatky súvisiace s Vašim pobytom môžete uhradiť v hotovosti v deň ukončenia pobytu v pokladni nemocnice, alebo priamo na oddelení.
Pri prepustení dieťaťa Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá "Lekársku prepúšťaciu správu", ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi svojho dieťaťa najneskôr do troch dní.

Vážení rodičia, vieme, že pobyt v nemocnici nie je pre Vás a vaše dieťa práve  dovolenkovým pobytom, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, alebo ich zaznamenať v dotazníku spokojnosti.

Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník spokojnosti aj v prípade, že nemáte žiadne požiadavky, podnety.  Vyplnený dotazník prosím vložte do schránky s označením "Dotazníky spokojnosti". Schránka je umiestnená  v jedálni detského oddelenia.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Detské oddelenie sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

Telefonický kontakt:

Detské oddelenie- veľké deti
+421-(0)54-7860 538
Detské oddelenie- kojenci
+421-(0)54-7860 330
Ambulancia LSPP pre deti a dorast
+421-(0)54-7860 561
Všeobecná ambulancia pre detí a dorast
+421-(0)54-7860 561