Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia klinickej psychológie

Klinická psychológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby. V prevencii  uplatňuje  klinický psychológ špecifické poznatky z oblasti psychohygieny a psychológie zdravia. Podieľa sa na utváraní optimálneho životného štýlu, pôsobí v smere predchádzania škodlivým návykom a závislostiam a  v smere harmonizácie medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach života. 

Podieľa sa na včasnom zisťovaní porúch duševného zdravia, sleduje duševný vývin a jeho zmeny u detí, je významným účastníkom preventívnych programov, vykonáva skríningové vyšetrenia a vedie psychostimulačné programy.

Krízové intervencie poskytuje psychológ v náročných životných situáciách pre deti, mladistvých,  ľudí v kríze, osamelých a starých  ľudí, pri nehodách, nešťastiach a katastrofách, pri ohrození, strate zdravia a života. V sekundárnej prevencii vyvíjajú a aplikujú psychologické preventívne programy na podporu zdravia, na predchádzanie alebo obmedzenie recidív a relapsov ochorení, hospitalizmu a predčasnej invalidizácie. Odporúča komplexnú terapiu, rehabilitácie a resocializácie chronicky chorých  ľudí s trvalými somatickými, psychickými a zmyslovými defektmi.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii vykonávame:

  • diagnostika psychických porúch a problémov v detskom, pubertálnom a dospelom veku
  • diagnostika odborných psychických spôsobilosti držania zbraní a streliva, strážnych služieb a iných povolaní
  • konziliárna starostlivosť u hospitalizovaných pacientov
  • psychoterapeutická starostlivosť a nácvik relaxačných techník
  • psychohygiena človeka
  • realizovanie pracovných pohovorov a personálnej psychodiagnostiky

Ambulantné hodinyprestávka na obed

administratíva
Pondelok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
15:00 – 15:30
Utorok7:00 – 12:0012:00 – 12:30
12:30 – 15:00
15:00 – 15:30
Streda
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
15:00 – 15:30
Štvrtok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
15:00 – 15:30
Piatok
Doplnkové informácie

Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne alebo  telefonicky.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí (C pavilón) poliklinická časť. Hlavný vchod do ambulancie je oproti vchodovým drevám poliklinickej časti nemocnice. Vchod slúži pre vstup zamestnancov a  pacientov. Za vchodom nasleduje chodba rozšírená do priestoru čakárne.

Klinický psychológ:              Mgr. Zuzana Hiľovská

Telefónne číslo do ambulancie:         +421-(0)54-7860 244