Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Rádiologické oddelenie

Rádiológia je medicínsky odbor, v rámci ktorého využívame na našom pracovisku diagnostiku používaním prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Základným prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia  činnosť. Diagnostické obrazy získavame rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií, zvlášť ionizujúceho žiarenia (mimo metód nukleárnej medicíny), neionizujúceho žiarenia (termografia),  mechanickej energie  (ultrazvuk).  

Súčasťou odboru sú aj intervenčné terapeutické výkony, s použitím rádiologických prostriedkov zdravotníckej techniky.
Cieľom odboru je zabezpečiť včasnú diagnostiku ochorení a vysokú odbornú úroveň rádiologickej diagnostiky pomocou využitia vyššie uvedených zobrazovacích metód.

Liečebné možnosti/Výkony

Rádiologické oddelenie poskytuje rádiologické služby pre lôžkové oddelenia nemocnice Svidník, a.s. a pre obvodné a odborné ambulancie v štátnom  aj privátnom sektore v celom okrese  aj mimo okresu  na vysokej odbornej úrovni.
Práca  na oddelení sa sústreďuje na zobrazovaciu diagnostiku ochorení  v dospelom  veku, ale taktiež aj u detských pacientov.  

V súčasnosti  poskytuje rádiologické oddelenie diagnostické služby  na dvoch skiagrafických zariadeniach. Oddelenie je vybavené novým 16 – vrstvovým počítačovým tomografom značky SIEMENS, pojazdným tzv. C  ramenom, ktoré sa používa na operačných sálach, zubným panoramatickým rtg  zariadením /OPG/ .  Ďalšími zobrazovacími metódami  sú ultrasonografická  a denzitometrická diagnostika .

Na všetkých týchto zariadeniach poskytuje oddelenie širokú  škálu vyšetrení.
RTG vyšetrenie: komplexné  rádiodiagnostické skiagrafické vyšetrenia, i.v. urografie

Ultrazvukové vyšetrenia: krku, štítnej žľazy, prsníkov a axíl, venózneho systému, periférnych ciev, mäkkých častí, parenchýmových orgánov dutiny brušnej

CT vyšetrenia:  mozgu, krku, prínosných dutín a štruktúr vnútorného ucha, pľúc vrátane pľúcnej angiografie, brucha, chrbtice, skeletu, HRCT – vysokorozlišovacie CT pľúc,CT enterografie, CT irigografie

Pracovisko prešlo reštrukturalizáciou a modernizáciou, na skiagrafickom pracovisku  je zavedená nepriama digitalizácia. Je  súčasťou komplexného nemocničného informačného systému, čo umožnilo novú spoluprácu s oddeleniami našej nemocnice, s možnosťou pripojenia pomocou telerádiologického centra  aj s inými nemocnicami v rámci Slovenska.

Ultrazvukové a CT vyšetrenia robíme na objednanie, v prípade akútnych stavov okamžite. Bežné rtg vyšetrenia sa vykonávajú bez objednania.

Výsledky z USG vyšetrení sú k dispozícii po vyšetrení, z RTG vyšetrení  do 2  hodín,z CT vyšetrení do 24 hodín, s možnosťou individuálnej dohody.

Dokumentácia bezplatne na CD nosiči sa vydáva na požiadanie odosielajúceho lekára/ uviesť na žiadanke/. Vydanie dokumentácie na žiadosť pacienta je spoplatnené.

Pracovná doba

Pondelok
7:00 – 14:12
Utorok
7:00 – 14:12
Streda
7:00 – 14:12
Štvrtok
7:00 – 14:12
Piatok
7:00 – 14:12

Mimo tejto pracovnej doby je na RDG oddelení zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Pracovisko sa nachádza na prízemí (B pavilón).

Primárka:     MUDr. Adriana Sabanošová
Lekári:          MUDr. Marián Baja
                     MUDr. Ivana Zelizňaková

Vedúci rádiologický technik:      
Vladimír Stramba, dplRaA

Telefónne číslo do ambulancie:        +421-(0)54-7860 342
                                                              +421-(0)54-7860 266