Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Infekčná ambulancia

Infektológia sa svojím interdisciplinárnym zameraním v spolupráci s ostatnými odbormi zaoberá pacientom postihnutým infekčnou chorobou – diagnostikou, poskytovaním komplexnej liečebno – preventívnej starostlivosti, ambulantným sledovaním jeho stavu v období rekonvalescencie, prípadne po prechode choroby do chronicity.

Osobitnú skupinu tvoria pacienti, vyžadujúci doživotné monitorovanie zdravotného stavu, prípadne doživotnú antiinfekčnú terapiu, vrátane tzv. primárnej a sekundárnej profylaxie. Do náplne odboru patria všetky typy nákaz, vrátane nákaz špecifických pre tropické alebo iné endemické oblasti, ktoré však môžu byť zavlečené aj do oblasti mierneho pásma

Liečebné možnosti/Výkony

Rozsah poskytovaných výkonov:

  1. Stanovuje diagnózu a vykonáva diferenciálne – diagnostické vyšetrenie pri podozrení na nákazu alebo infekčnú chorobu. Rozhoduje o spôsobe liečby a izolácii / doma alebo na infekčnom oddelení /
  2. Ordinuje liečbu a sleduje zdravotný stav doma izolovaných pacientov.
  3. Poskytuje odborné konziliárne služby pre ostatné ambulantné a lôžkové oddelenia spádovej oblasti.
  4. Poskytuje odborné konzília v antiinfekčnej terapii.
  5. Podáva písomné a v závažných prípadoch priame telefonické hlásenie o výskyte infekčnej choroby alebo inej forme  nákazy. Je v úzkom kontakte a príslušnými ústavmi hygieny a epidemiológie a spolu s nimi sa zúčastňuje na depistážnych a protiepidemických akciách.
  6. Poskytuje dispenzárnu starostlivosť osobám s následkami po prekonaní infekčnej choroby.
  7. Vyjadruje sa k práceneschopnosti osôb po prekonaní infekčnej choroby pre účely lekárskej posudkovej služby.
  8. Spolupracuje s komisiou pre sledovanie a analýzu  nozokomiálnych nákaz a s pracovnými skupinami pre antiinfekčnú terapiu a antibiotickú politiku.
  9. Poskytuje služby antirabického centra.
  10. Poskytuje ambulantnú starostlivosť osobám pri preventívnych a profylaktických opatreniach a zákrokoch, spojených s rizikom komplikácií.

Ambulantné hodinyprestávka na obed

Pondelok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:30
Utorok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:30
StredaŠtvrtok
7:00 – 12:0012:00 – 12:3012:30 – 13:30
PiatokPočas neprítomnosti zastupuje ambulancia infektológie, cestovnej medicíny v Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s., Špitalská 2, 071 01 Michalovce, alebo  Infekčná ambulancia FNsP Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov.

Doplnkové informácie

Pre imobilných a v nemocnici hospitalizovaných pacientov je možný aj vstup cez prechodovú chodbu  na prízemí pavilónu A, popri výťahoch.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na prízemí (A pavilón) vstup z vonku.

Lekár:       MUDr. Ľubomíra Kočišová
Sestra:      Emília Čepová

Telefónne číslo do ambulancie:                +421-(0)54-7860 564