Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Interné oddelenie

Lôžkové oddelenie  štandardného typu tvorí 43 lôžok. Je rozdelené na 2 oddelenia. Oddelenie „A“ – muži a oddelenie „B“ – ženy. K dispozícii sú 2 jednoposteľové a jedna dvojposteľová nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením, TV, chladničkou a varnou kanvicou. 

Ostatné izby sú trojlôžkové, dve z vlastným sociálnym zariadením, ostatné majú spoločné hygienické zariadenie. Izby pre pacientov sú nepriechodné miestnosti určené na pobyt pacienta počas trvania hospitalizácie. Súčasťou vybavenia izby pre pacienta je umývadlo na ruky s prívodom studenej a teplej vody.
Pracovisko má zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňuje pohyb pre pacientov/klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Liečebné možnosti/Výkony

Interné oddelenie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť, zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v nepretržitej prevádzke dospelej populácie pri ochoreniach srdcovocievnych, tráviacich, hematologických aj nefrologických, kde úzko spolupracuje s hemodialyzačným strediskom.
Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje vysoko erudovaný tím zdravotných sestier metódou ošetrovateľského procesu.

Stacionár pri internom oddelení

Stacionárne lôžka poskytujú komplexné služby v dg. a odporúčanej liečbe interných ochorení podľa koncepcie odboru interného lekárstva. Stacionár je súčasťou Interného oddelenia, priestorovo je však  umiestnený v samostatnej časti oddelenia a nedochádza pri prijímacích procedúrach k stretávaniu  stacionárnych pacientov s pacientmi z oddelenia. Zariadenie slúži pre denný a nočný pobyt pacientov.

Lôžka denného stacionára sú využívané pre pacientov s intermediárnymi stavmi, napr. diferenciálna diagnostika hrudnej bolesti, koronárnych syndrómov, ambulantná liečba porúch rytmu, liečba akútnych metabolických stavov nevyžadujúcich hospitalizáciu, hypertenzné stavy zvládnuteľné ambulantne, diferenciálna diagnostika nejasných brušných symptómov, intoxikácií (vrátane výplachov žalúdka a klyziem).

Pacientom je poskytovaná parenterálna (i.v., inf., i.m. a pod.) liečba, súčasne prebieha laboratórna diagnostika, RTG diagnostika, sledovanie dynamiky EKG záznamov, konziliárne vyšetrenia, napr. kardiologické, arytmologické, chirurgické, neurologické, psychiatrické.

Po obdržaní výsledkov a záverov konziliárnych vyšetrení je lekárom zhodnotený celkový stav pacienta, v prípade potreby hospitalizácie je pacient prijatý na príslušné oddelenie, alebo, ak jeho stav hospitalizáciu nevyžaduje, prepustený do ambulantnej starostlivosti. V prípade nejasných klinických stavov službukonajúci lekár konzultuje stav s primárom oddelenia, jeho zástupcom alebo príslušným nadstavbovým špecialistom.

Návštevné hodiny

Pondelok
15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
14:00 – 16:00
Nedeľa
14:00 – 16:00

V čase od 17:00- 20:00 návšteva možná so súhlasom lekára.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  od Vášho praktického lekára a event. odporúčanie  na hospitalizáciu.
Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca.

Je samozrejmosťou, že každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo uterák, pyžamo, prezuvky, muži  - holiace potreby).

Čo si nebrať do nemocnice:
cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

V prípade, že máme pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Denný nemocničný režim

Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.

Lieky

V záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici dostávať.

Stravovanie

Diéta je dôležitou  súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali. V nočnom stolíku si uskladňujte iba minimálne množstvo potravín. Potraviny podliehajúce skaze uložte do chladničky. Ak máte výhrady voči teplote stravy, máte možnosť zohriať si ju v mikrovlnke. O túto službu požiadajte službukonajúcu sestru.

Telefonické informácie

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom  pacienta. O zdravotnom stave informuje vždy osobne ošetrujúci lekár, primár alebo zástupca primára. Službukonajúci lekár nie je povinný podávať podrobné informácie o zdravotnom stave pacienta. Nedožadujte sa informácií od sestier. Tie Vám môžu podať informácie iba v medziach svojich kompetencií.

Telefonicky Vás z rôznych dôvodov môžeme informovať len veľmi stručne, po dohodnutej identifikácii volaného.

Ukončenie pobytu v nemocnici

O ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.

Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá "Lekársku prepúšťaciu správu", ktorú ste povinný po prepustení odovzdať praktickému lekárovi najneskôr do troch dní.

Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných,  veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, alebo ich zaznamenať v dotazníku spokojnosti.

Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník spokojnosti aj v prípade, že nemáte žiadne požiadavky, podnety. Vyplnený dotazník prosím vložte do schránky s označením "Dotazníky spokojnosti". Schránka je umiestená v jedálni interného oddelenia.

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a .s.
MUDr. Pribulu 412/4,
089 01 Svidník

Interné oddelenie oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

Primár:                         MUDr. Marek Pytliak, PhD.
Zástupca primára:      MUDr. Peter Bojčík

Lekári:                          MUDr. Viliam Šinaľ - vedúci lekár int. JIS
                                      MUDr. Zuzana Poláková
                                      MUDr. Viliam Vaník
                                      MUDr. Nadežda Stupáková  - JIS INT ODD
                                      MUDr. Daša Orságová
                                      MUDr. Miroslava Vansová
                                      MUDr. Miloš Janovský – rezident

Vedúca sestra:            Mgr. Mária Keselicová

Interné oddelenie časť “ A“- muži
+421-(0)54-7860 439
Interné oddelenie časť “B“- ženy
+421-(0)54-7860 532
Stacionár interného odd.
+421-(0)54-7860 338