Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Oddelenie je štandardného typu pre 25 pacientov so spoločnými hygienickými zariadeniami. Nadštandardná izba má svoje vlastné hygienické zariadenie, je k dispozícii za poplatok, pre poistencov Dôvery 50% zľava.

Detské oddelenie

Na detskom oddelení sa poskytuje liečebno-preventívna nemocničná starostlivosť pre deti a dorast do skončenia osemnásteho roku veku, hlavne pri akútnych, ale aj chronických ochoreniach, ktorých stav si vyžaduje nemocničnú starostlivosť.

Na oddelení sa prevádza diagnostika a liečba ochorení dýchacích orgánov, tráviaceho traktu, močového systému, ale aj ochoreniami kože a niektorých infekčných ochorení. Oddelenie pri svojej činnosti úzko spolupracuje spoločných vyšetrovacích zložiek a využíva konzília lekárov iných oddelení nemocnice.

Doliečovacie a geriatrické oddelenie

Geriatria   je špecializačný odbor, zaoberajúci sa zdravotnou starostlivosťou o seniorov, t.j. osoby vo veku nad 65 rokov. Pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o seniorov vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbility, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti  starého
organizmu.

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie

FRO SVaLZ  patrí do koncepcie odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý je základný špecializačný medicínsky odbor, a ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekológia a pôrodníctvo je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou gynekologických chorôb, fyziologickým a patologickým pôrodníctvom. Venuje sa fyziológii a patológii reprodukčného systému ženy vo všetkých obdobiach jej života. Náplňou odboru gynekológie a pôrodníctva je starostlivosť o zdravý vývoj ženskej populácie.

Hematologicko - transfúziologické oddelenie

Hematológia a transfúziológia je nadstavbovým medicínskym odborom vnútorného lekárstva a pediatrie. Úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi. Pozostáva z dvoch vzájomne sa doplňujúcich disciplín hematológie a transfúziológie.

Interné oddelenie

Lôžkové oddelenie  štandardného typu tvorí 43 lôžok. Je rozdelené na 2 oddelenia. Oddelenie „A“ – muži a oddelenie „B“ – ženy. K dispozícii sú 2 jednoposteľové a jedna dvojposteľová nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením, TV, chladničkou a varnou kanvicou. 

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie v nemocnici Svidník funkčne od 1.8..2013, pod vedením primárky MUDr. Anny Kravecovej. Oddelenie  diferencované na  lôžkovú  časť, elektrofyziologické, EEG a EMG laboratórium. Neurologickú ambulanciu zastrešuje MUDr. Ingrid Hlivjaková v priestoroch ambulantnej časti II. poschodie.

Novorodenecké oddelenie

Neonatológia je špecializačný odbor pediatrie, poskytujúci diagnostickú a liečebno- preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života.

Po prvotnom ošetrení novorodenca po pôrode sú fyziologickí novorodenci bez závažnejších adaptačných porúch hospitalizovaní na novorodeneckom oddelení v systéme rooming-in.

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Pracovisko zahrňuje starostlivosť o pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, resp. ide o kriticky chorých pacientov. Intenzívna starostlivosť sa poskytuje v odbore intenzívna medicína /OAIM/, v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia a neurológia.

Psychiatrická liečebňa

Na 37 lôžkach poskytuje pracovisko psychiatrickú odbornú zdravotnú starostlivosť pacientom od 18 rokov, z  regiónov Svidník, Stropkov a Giraltovce.

Rádiologické oddelenie

Rádiológia je medicínsky odbor, v rámci ktorého využívame na našom pracovisku diagnostiku používaním prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Základným prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia  činnosť. Diagnostické obrazy získavame rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií, zvlášť ionizujúceho žiarenia (mimo metód nukleárnej medicíny), neionizujúceho žiarenia (termografia),  mechanickej energie  (ultrazvuk).  

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené