Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

História

Dňom víťazstva  a porážkou Nemecka  9.mája 1945 sa  v tomto okrese začína s lekárskou starostlivosťou. Do oblasti prichádza prvý lekár MUDr. Miron  Pribula, ktorý ako mladý lekár sa púšťa do riešenia ťažkej a zložitej  povojnovej zdravotnej situácie.

Do užívania ju odovzdali 2. februára 1947. Prvá baraková nemocnica bola chirurgický monoprimariát  s 50  posteľami a 12 zamestnancami. Bola tu prvá operačná sála, laboratórium, kuchyňa, práčovňa a röntgen.

stará nemocnica Obrázok 043.jpg

Revolučný okresný  národný výbor sa obrátil so žiadosťou o podporu výstavby zdravotníckeho zariadenia  na vtedajšieho ministra národnej obrany armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktorý tento kraj poznal z bojov o Dukelský priesmyk. Na jeho podnet  na prelome rokov 1945 a 1946 začali československí vojaci s výstavbou barakovej nemocnice.

V júni 1945 začína na území pracovať prvá pôrodná asistentka, ktorá má k dispozícii dve miestnosti.

V roku 1953 po dokončení výstavby typizovaného tuberkulózneho pavilónu sa zriaďuje interné a chirurgické oddelenie so 75 posteľami. Na chirurgickom oddelení sa vyčlenili postele pre komplikované pôrody. Do barakovej nemocnice sa potom v tomto istom roku nasťahovalo detské oddelenie s 10 posteľami.

Postupne pribudlo gynekologicko-pôrodnické oddelenie, čím sa dokončila kompletizácia nemocnice I. typu.

V roku 1964 sa odovzdala do užívania nová budova polikliniky s 32 posteľami detského oddelenia.

V roku 1972 za osobnej angažovanosti bývalého prezidenta ČSSR armádneho generála L. Svobodu  schválili projektovú dokumentáciu na dostavbu nemocnice I. typu vo Svidníku s rozpočtovým nákladom 117 mil. Kčs. S jej výstavbou sa začalo 1.júla 1973.

V nasledujúcom období sa oddelenia postupne zriaďovali tak, aby nemocnica poskytovala pre tento región  celú škálu zdravotníckych služieb od primárnej zdravotnej starostlivosti cez špeciálnu ambulantnú starostlivosť, oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek až po ústavnú zdravotnú starostlivosť.

28. novembra 1981 bola odovzdaná do užívania jej lôžková časť, a pri tejto príležitosti nemocnica dostala názov Nemocnica s poliklinikou armádneho generála Ludvíka Svobodu.
Tak sa utvorili dobré predpoklady pre zriadenie ďalších oddelení spadajúcich do NsP II. typu.

Brigádnická pomoc zdravotníkov, obyvateľov miest a obcí okresu na  dostavbe nemocnice mala značný podiel na ukončení dostavby. Občania odpracovali 25 500 brigádnických hodín.

Prešovský samosprávny kraj 1.1.2003 v súlade so zákonom NR SR č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov zriadil príspevkovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou arm. generála Ludvíka Svobodu, ktorá poskytovala ambulantnú a ústavnú liečebno - preventívnu starostlivosť  do 31. 10. 2006.

Nemocnica  arm. generála L. Svobodu  Svidník, n.o. získala povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 31. 10. 2006.

Zakladateľom neziskovej organizácie je spoločnosť Spoločné zdravotníctvo, a.s. Je to spoločný podnik Prešovského samosprávneho kraja, ktorého podiel predstavuje 34 % a spoločnosti Svet zdravia s podielom 66%.

Od 1. 11. 2006 prevádzkovateľom Nemocnice s poliklinikou arm. generála Ludvíka Svobodu je  nezisková organizácia Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník.