Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancie

Ambulancia klinickej psychológie

Klinická psychológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby. V prevencii  uplatňuje  klinický psychológ špecifické poznatky z oblasti psychohygieny a psychológie zdravia. Podieľa sa na utváraní optimálneho životného štýlu, pôsobí v smere predchádzania škodlivým návykom a závislostiam a  v smere harmonizácie medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach života. 

Ambulancia tuberkulóznych a pľúcnych chorôb

Pneumologická a ftizeologická ambulancia sa zaoberá vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane  nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich s orgánmi hrudníka.

Ambulancia vnútorného lekárstva

Príjmová a konziliárna ambulancia sa nachádza pri Internom oddelení časť „B“, pričom je prepojená s denným stacionárom. Na príjmovú ambulanciu sú pacienti odosielaní z interných alebo špecializovaných ambulancií, alebo sú priamo privážaní posádkami RLP a RZP. Počas pohotovostnej služby sú pacienti odosielaní aj z LSPP.

Chirurgická a traumatologická ambulancia

Predmetom činnosti ambulancie je starostlivosť o pacientov s chirurgickými, traumatologickými ochoreniami a úrazmi, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby.

Detská ambulancia primárneho kontaktu

 Poskytuje primárnu, ambulantnú liečebnopreventívnu  starostlivosť deťom a dorastu na základe slobodného výberu, ktorí majú uzavretú zmluvu s ambulanciou.

FRO ambulancia

Fyziatricko- rehabilitačná ambulancia patrí do koncepcie odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý je základný špecializačný medicínsky odbor, a ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Gynekologická ambulancia

Na primárnej gynekologickej ambulancii poskytujeme služby týkajúce sa  starostlivosti o tehotné ženy a ženy  s gynekologickými ťažkosťami v rozsahu zodpovedajúcom koncepcii gynekológie a pôrodníctva.

Imuno-alergologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje ambulantnou formou  komplexnú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu  pacientov s ochoreniami imunitného systému a alergickými ochoreniami a súčasne poskytuje konzíliá u hospitalizovaných pacientov s týmito ochoreniami.

Infekčná ambulancia

Infektológia sa svojím interdisciplinárnym zameraním v spolupráci s ostatnými odbormi zaoberá pacientom postihnutým infekčnou chorobou – diagnostikou, poskytovaním komplexnej liečebno – preventívnej starostlivosti, ambulantným sledovaním jeho stavu v období rekonvalescencie, prípadne po prechode choroby do chronicity.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú liečebno – preventívnu a dispenzárnu starostlivosť u pacientov s ochorením srdca a ciev.

Neonatologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje komplexnú dlhodobú starostlivosť, sledovanie  a organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti rizikových a chorých detí z prenatálnych a perinatálnych rizikom e.  patológiou do ukončeného 3.roku života podľa koncepcie odboru.

Neurologická ambulancia

Neurológia je samostatný základný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom chorôb centrálneho a periférneho nervového systému a prvotných ochorení svalov.

ORL ambulancia

Ambulancia poskytuje komplexnú odbornú liečebno - preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru: pri chorobách, úrazoch a vrodených chybách otolaryngologických orgánov a v chirurgii hlavy a krku.  

Ortopedická ambulancia

Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej odporúčame  aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné. 

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené